1. Általános tájékoztató

A Fedezdfelmagad.hu regisztráció megkezdése előtt köteles elolvasni és elfogadni az adatkezelési tájékoztatóját (a továbbiakban: “AT”), és az ahhoz tartozó alábbi vonatkozó feltételeket, kikötéseket és irányelveket azok jövőbeli kiegészítéseivel együtt. Az AT közzétételre került a Fedezdfelmagad.hu weboldalán.

A Felhasználó adatai megadásával elfogadja az AT-t. A Fedezdfelmagad.hu az AT jelentősebb változása esetén igyekszik tájékoztatni a felhasználókat, a naprakész információk beszerzéséhez azonban ajánlott rendszeresen áttekinteni a legfrissebb verziót. A Fedezdfelmagad.hu saját belátása szerint, tetszőleges időpontban módosíthatja az AT-t, a változtatásokat pedig valamennyi felhasználó köteles magára kötelező érvényűként elfogadni.

Amennyiben felhasználónknak olyan kérdése lenne, mely jelen közleményünk alapján nem egyértelmű, kérjük, írja meg nekünk, és megválaszoljuk kérdését.

A Fedezdfelmagad.hu elkötelezett a szolgáltatások minőségének a legmagasabb szinten tartása irányában, a rendszer használatából eredő esetleges károkért felelősséget nem vállal.

2. Személyes adatok védelme

A Fedezdfelmagad.hu elkötelezett a felhasználói személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja felhasználói információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Továbbá a Fedezdfelmagad.hu, a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Fedezdfelmagad.hu az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal az 1992. évi LXIII. törvény – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény).

Az Avtv. 2. §.-ának 9. pontja szerint „adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése is”.

Az Avtv. 3. §. szerint (1) „Személyes adat akkor kezelhető, ha a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy b) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat ren elrendeli”. Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig. A szolgáltatásokon belül, az érintettel kapcsolatos minden adat kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az Avtv. 2. §-ának 16.pontja szerint „adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is – személyes adatok feldolgozását végzi”. A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

A Felhasználó az adatszolgáltatás elől elállhat, arra nem kötelezhető.

A Fedezdfelmagad.hu az egyéb adatokat különböző látogatottsági statisztikák készítésére felhasználhatja.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy adatai megjelenése és kezelése a hatályos jogszabályoknak megfelelően történik, és mint felhasználó hozzájárul a regisztrációban megadott adatai, neve, telefonszáma, e-mail címe és egyéb adati tárolásához a 30. nap után is, visszavonásig.

Felhasználó egyértelműen és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Fedezdfelmagad.hu e-mail címére rendszeresen hírleveleket, reklámokat, információkat küldjön.

A Fedezdfelmagad.hu-et amennyiben egy hatóság megkeresi, személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

3. Adatkezelő adatai, elérhetősége

Nyúlné Terpó Edit

Tel: +36 20 411 4649

E-mail cím: edit@fedezdfelmagad.hu

Cím: 7063, Szárazd, Béke utca 78.

NAIH nyilvántartási szám: NAIH-125488/2017.